Privacyverklaring

WvE Solutions, gevestigd aan Jan Luykenlaan 185, 2332 DH Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
WvE Coaching
www.wvecoaching.nl  
Jan Luykenlaan 185
2332 DH Leiden
+31 71 5767875
+31 63 9553735
 
Maaike Westerbeek van Eerten is de Functionaris Gegevensbescherming van WvE Solutions. Zij is te bereiken via maaike@wvecoaching.nl.
 
Verwerking persoonsgegevens
WvE Solutions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Privé gegevens die u deelt tijdens een consult ten behoeve van uw persoonlijke groei en ontwikkeling

Bijzondere en gevoelige informatie
Bijzondere en gevoelige informatie over uw coachvraag, coachproces en uw gezondheid wordt genoteerd tijdens een consult, dit gebeurt schriftelijk. U ontvangt naar aanleiding van het consult tips en/of opdrachten via de mail. Deze tips en/of opdrachten zijn vrij van gevoelige informatie en dienen het doel persoonlijke groei en ontwikkeling. Ingesloten wordt een factuur gestuurd, welke uw persoonlijke gegevens, naam/adres/postcode/woonplaats, bevat. Dit wordt verzonden over een beveiligde internetverbinding.
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via maaike@wvecoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinde gegevens
 WvE Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • WvE Solutions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn gegevens
WvE Coaching hanteert een bewaartermijn van één jaar voor uw persoonlijke gegevens. Waarna uw persoonlijke gegevens, schriftelijk en digitaal, vernietigd worden.
Hierbij gaat het om: 

 • Persoonsgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens proces coachingstraject

Het fiscale bewaartermijn waarbij uw standaard gegevens zijn opgenomen betreft 7 jaar.  
 
Delen van gegevens met derden
WvE Solutions zal nimmer informatie met derden delen tenzij u zelf daar, uitsluitend schriftelijk, toestemming voor hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Cookies
WvE Solutions gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WvE Solutions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar maaike@wvecoaching.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
WvE Solutions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Beveiliging persoonsgegevens
WvE Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via maaike@wvecoaching.nl.